Archiwum miesiąca: czerwiec 2017

Komunikat Rady Klubu – 20.06.2017

W dniu 20 czerwca 2017 r. członkowie Rady Klubu oraz zaproszeni koledzy generałowie spotkali się gen. dyw. SG Dominikiem Traczem z związku z zakończeniem przez niego zawodowej służby w Straży Granicznej. W koleżeńskiej atmosferze złożono podziękowania gen. Traczowi za efekty wieloletniej wspólnej służby oraz bardzo owocną współpracę z naszym Klubem.

Przekazano również życzenia wszelkiej pomyślności oraz dalszej aktywności w naszym mundurowym środowisku.

Informacja o spotkaniu w dniu 2.02.2017 r.

W dniu 02.02.2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli  Klubu  (gen. gen. Frydrych i Kasiński ) z przedstawicielami Stowarzyszenia (prezes Bocheński, pani Rubas, p. Kowalczyk i p. Piątkowski ). W czasie spotkania wymieniono informacje o działalności obu Stowarzyszeń. Prezes poinformował o przygotowaniach obchodów 25-lecia powstania Stowarzyszenia w ramach których w grudniu br. planowane jest otwarcie w Muzeum Katyńskim wystawy poświęconej służbom granicznym II RP. USTALENIA -przedstawiciel Klubu weźmie udział w spotkaniu w dniu 23 lutego br. organizowanym przez Stowarzyszenie w sprawie przygotowania wystawy – podjęte zostaną prace nad przygotowaniem porozumienia o współpracy i współdziałaniu obu Stowarzyszeń – członkowie klubu będą udzielali w miarę posiadanych możliwości pomocy Stowarzyszeniu w działaniach w obszarze przygranicznym.

WNIOSKI I INFORMACJE dla członków Klubu -podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem leży w interesie obu Stron i wpłynie na integrację środowiska służb granicznych -uprzejma prośba o nawiązanie kontaktu z członkami Stowarzyszenia na waszym terenie oraz przesłanie krótkich informacji do Rady Klubu.

Spotkanie z SBŻiFSG RP – Granica 16.06.2017 r.

16.06.2017 odbyło się spotkanie przedstawicieli Klubu ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP – Granica. Poniżej komunikat przygotowany i przesłany przez Stowarzyszenie:

Koleżanki i koledzy,

w dniu 16.06.2017 r. odbyło się spotkanie członków Rady, Komisji Kontroli Stowarzyszenia oraz przedstawicieli Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej (gen. Frydrych i gen. Elas).
Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację związana z otrzymywaniem decyzji ZER MSWiA przeliczającej na nowo (obniżającej) emerytury.
Uznano, że Stowarzyszenie będzie przekazywało wszystkie istotne informacje niezbędne do przygotowania indywidualnego odwołania od decyzji przeliczającej na nowo (obniżającej) świadczenie emerytalne, wszystkim zainteresowanym, w tym osobom, które nie są członkami. Członkowie Stowarzyszenia powinni przekazać informację o powyższym wszystkim osobom z naszego środowiska. 
<
Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z innymi stowarzyszeniami. Szczególnie cenna jest chęć współdziałania i współpracy zadeklarowana przez przedstawicieli Klubu Generałów i Admirałów SG.
Zapowiedziano  powołanie w najbliższym czasie Zespołu ds. udzielania pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. 

Jednocześnie przypominam i zachęcam do udziału w spotkaniu w Otwocku-Świdrze, w dniu 8.07.20017 r. 

Informacja z 18.06.2017 – sprawy emerytalne

Na stronie internetowej Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, w zakładce „Obniżone emerytury”,  znajdują się wzory pism procesowych dotyczących obniżonych emerytur. Wzory te uwzględniają szczególną sytuację zawodową funkcjonariuszy SG w zależności od konkretnych okoliczności związanych z przebiegiem służby.

Wiele ważnych informacji znajduje się też na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP – w zakładce „Biblioteka”.

Adresy internetowe do w/w stron znajdują się w zakładce „Linki” na naszej stronie.

 

Posiedzenie Rady Klubu z 8.02.2017

INFORMACJA

DOT. POSIEDZENIA RADY KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW STRAŻY GRANICZNEJ RP

W dniu 8 luty 2017 r.

 W dniu 8.02.2017 odbyło się posiedzenie Rady Klubu Generałów i Admirałów SG. Posiedzenie miało miejsce w Komendzie Głównej SG

W posiedzeniu wzięli udział koledzy:

Tadeusz Frydrych – Dziekan Klubu
Józef Klimowicz
Marian Kasiński
Marek Borkowski
Leszek Elas 

Na wstępie Dziekan Klubu przedstawił propozycje porządku posiedzenia, który został przyjęty przez uczestników. Porządek w załączeniu.

Dziekan Klubu zaproponował przyjęcie treści pisma do MSWiA dotyczącego spraw emerytalnych wskazującego na odrębność i specyfikę służby granicznej. Ponadto zaproponował wystąpienie do kolegów członków Klubu o deklarację w kwestii wyrażenia podpisania takiego pisma.

Przedstawione zostały dwa projekty – kol. Klimowicza i Frydrych. Projekty zostały odczytane.
Treść wystąpienia została uzgodniona, a następnie ustalono, że Rada Klubu wystąpi do członków Klubu z prośbą o deklarację poparcia dla proponowanego wystąpienia.

Porządek posiedzenia z dnia 8.02.2017

 

Posiedzenie Rady Klubu 19.01.2017

INFORMACJA

DOT. POSIEDZENIA RADY KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW STRAŻY GRANICZNEJ RP

W dniu 19 stycznia 2017 r.

 W dniu 19.01.2017 odbyło się posiedzenie Rady Klubu Generałów i Admirałów SG. Posiedzenie miało miejsce w Komendzie Głównej SG

W posiedzeniu wzięli udział

Tadeusz Frydrych – Dziekan Klubu
Józef Klimowicz
Marian Kasiński
Leszek Elas

 Na wstępie Dziekan Klubu przedstawił propozycje porządku posiedzenia, który został przyjęty przez uczestników. Porządek w załączeniu.

Pkt. 2. W związku z legislacją nad zmianą ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin wypracowano stanowisko Klubu zdecydowanego sprzeciwu wobec przyjmowania krzywdzących rozwiązań dla licznej grupy funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w Straży Granicznej. Stanowisko to zostało przesłane parlamentarzystom jeszcze na etapie prac legislacyjnych. W sytuacji uchwalenia i podpisania ustawy przedstawiciele Klubu będą uczestniczyć w podejmowanych i koordynowanych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych działaniach realizowanych w ramach pomocy i wsparcia osobom, których dotyczy ta ustawa.

 W pkt. 3 Dziekan poinformował o spotkaniach z podobnymi organizacjami w których uczestniczyliśmy w grudniu i styczniu a mianowicie z Klubem Generałów Policji, PSP oraz WP. W trakcie tych spotkań wymieniono doświadczenia z bieżącej działalności oraz podjęto  ustalenia dotyczące dalszej współpracy.

W pkt. 4 Dziekan Klubu przedstawił projekt Planu pracy Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP na rok 2017. Uczestnicy posiedzenia jednogłośnie przyjęli przedstawiony Plan.

W pkt. 5 Dziekan Klubu przedstawił Program działania Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP na okres kadencji w latach 2017-2019.

Uczestnicy spotkania odbyli dyskusje nad przestawionym projektem, w wyniku której zaproponowane zostały kosmetyczne poprawki do jego brzmienia. W takim kształcie Program został przyjęty.

W pkt 6, w trakcie dyskusji, ustalono, że kontynuowana będzie współpraca z organizacjami działającymi w SG lub złożonymi z byłych funkcjonariuszy SG – zwłaszcza z funkcjonującymi związkami zawodowymi.

W pkt 7 kol. Marian Kasiński poinformował o podjęciu działań zmierzających do utworzenia stowarzyszenia byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb granicznych RP. Po konsultacjach przegłosowana została decyzja o samodzielnym tworzeniu organizacji. Powołana została grupa do przygotowania statutu, a następnie zorganizowania zebrania założycielskiego.

Innych wolnych wniosków nie było.

  Leszek Elas zobowiązał się do przesłania drogą mailową informacji dot. Spotkania oraz przyjętych dokumentów członkom Klubu.

Porządek posiedzenia 19.01.2017

Plan Pracy Klubu na 2017 rok

Program działania Klubu Generałów i Admirałów SG RP na lata 2017-2019r.