Posiedzenie Rady Klubu 19.01.2017

INFORMACJA

DOT. POSIEDZENIA RADY KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW STRAŻY GRANICZNEJ RP

W dniu 19 stycznia 2017 r.

 W dniu 19.01.2017 odbyło się posiedzenie Rady Klubu Generałów i Admirałów SG. Posiedzenie miało miejsce w Komendzie Głównej SG

W posiedzeniu wzięli udział

Tadeusz Frydrych – Dziekan Klubu
Józef Klimowicz
Marian Kasiński
Leszek Elas

 Na wstępie Dziekan Klubu przedstawił propozycje porządku posiedzenia, który został przyjęty przez uczestników. Porządek w załączeniu.

Pkt. 2. W związku z legislacją nad zmianą ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin wypracowano stanowisko Klubu zdecydowanego sprzeciwu wobec przyjmowania krzywdzących rozwiązań dla licznej grupy funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w Straży Granicznej. Stanowisko to zostało przesłane parlamentarzystom jeszcze na etapie prac legislacyjnych. W sytuacji uchwalenia i podpisania ustawy przedstawiciele Klubu będą uczestniczyć w podejmowanych i koordynowanych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych działaniach realizowanych w ramach pomocy i wsparcia osobom, których dotyczy ta ustawa.

 W pkt. 3 Dziekan poinformował o spotkaniach z podobnymi organizacjami w których uczestniczyliśmy w grudniu i styczniu a mianowicie z Klubem Generałów Policji, PSP oraz WP. W trakcie tych spotkań wymieniono doświadczenia z bieżącej działalności oraz podjęto  ustalenia dotyczące dalszej współpracy.

W pkt. 4 Dziekan Klubu przedstawił projekt Planu pracy Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP na rok 2017. Uczestnicy posiedzenia jednogłośnie przyjęli przedstawiony Plan.

W pkt. 5 Dziekan Klubu przedstawił Program działania Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP na okres kadencji w latach 2017-2019.

Uczestnicy spotkania odbyli dyskusje nad przestawionym projektem, w wyniku której zaproponowane zostały kosmetyczne poprawki do jego brzmienia. W takim kształcie Program został przyjęty.

W pkt 6, w trakcie dyskusji, ustalono, że kontynuowana będzie współpraca z organizacjami działającymi w SG lub złożonymi z byłych funkcjonariuszy SG – zwłaszcza z funkcjonującymi związkami zawodowymi.

W pkt 7 kol. Marian Kasiński poinformował o podjęciu działań zmierzających do utworzenia stowarzyszenia byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb granicznych RP. Po konsultacjach przegłosowana została decyzja o samodzielnym tworzeniu organizacji. Powołana została grupa do przygotowania statutu, a następnie zorganizowania zebrania założycielskiego.

Innych wolnych wniosków nie było.

  Leszek Elas zobowiązał się do przesłania drogą mailową informacji dot. Spotkania oraz przyjętych dokumentów członkom Klubu.

Porządek posiedzenia 19.01.2017

Plan Pracy Klubu na 2017 rok

Program działania Klubu Generałów i Admirałów SG RP na lata 2017-2019r.