Archiwum kategorii: Bez kategorii

Alarm graniczny – Cieszyn, wrzesień 2020 r.

Poniżej informacja Dziekana Klubu GiA SG RP

Warszawa 28.09.2020

ZGROMADZENIE W CIESZYNIE „ALARM GRANICZNY TRWA”

W dniu 26 września b.r. uczestniczyłem w proteście byłych funkcjonariuszy służb mundurowych przeciwko ustawie represyjnej z grudnia 2016 roku zorganizowanym na rynku w Cieszynie przez Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

W zgromadzeniu pod hasłem „ ALARM GRANICZNY TRWA” udział wzięły kilkuosobowe delegacje wszystkich regionów związku oraz wielu gości, wśród nich: Pani Burmistrz Cieszyna, Starosta powiatu cieszyńskiego, parlamentarzyści, prezes Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz przedstawiciele emerytów innych służb regionu Śląska w tym goście z Czech.

W wystąpieniach uczestników jednoznacznie podkreślono represyjno – odwetowy charakter tej ustawy i niedopuszczalny sposób w jaki zostało potraktowanych kilkadziesiąt tysięcy emerytów mundurowych i ich rodzin. Wyrażono oczekiwanie doprowadzenia do wyeliminowania tej haniebnej ustawy z obiegu prawnego naszego kraju i naprawienia krzywdy objętym tą ustawą.

Pani Burmistrz nawiązała do roli i znaczenia dla miasta faktu stacjonowania w mieście jednostki Wojsk Ochrony Pogranicza a następnie Straży Granicznej.

W swoim wystąpieniu nawiązałem do początku powstania SG, przybliżyłem warunki w jakich powstawała Straż Graniczna ze szczególnym zwróceniem uwagi na procedurę przyjęcia kadry zawodowej z podkreśleniem przeprowadzeniem weryfikacji. Zaapelowałem o dalsza integrację środowiska emerytów mundurowych wojska i służb w obecnej sytuacji, kiedy sądy po długim okresie bezczynności wszczynają procedurę rozpatrywania odwołań.

Z grona kadry kierowniczej Straży Granicznej uczestniczyło kilku byłych komendantów oddziałów oraz oficerów z kierownictwa biur Komendy Głównej.

Organizacja i przebieg zgromadzenia spotkał się ze znaczącym zainteresowaniem ze strony miejscowych i regionalnych mediów.

Wyrazy podziękowania dla kolegów szczególnie z zarządu związku, gospodarzy z CIESZYNA i GŁUBCZYC za inicjatywę, przygotowanie oraz organizację tego zgromadzenia.

 

Dziekan Klubu G i A SG

Gen. Tadeusz Frydrych

 

 

Święto Straży Granicznej

Szanowni Państwo!

Z okazji 29 rocznicy powstania Straży Granicznej, wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom – obecnym i byłym składamy życzenia wszystkiego najlepszego i zdrowia, które w obecnym czasie jest szczególnie potrzebne.

Funkcjonariusze i funkcjonariuszki! Jako byli przełożeni, życzymy Wam, naszym młodszym kolegom i koleżankom, satysfakcji z wykonywanych zadań i zadowolenia z osiąganych wyników. Nikt nas nie musi przekonywać, o ważności i znaczeniu tego, co robicie jak i o trudzie wkładanym w realizację celów, które stoją zarówno przed całą formacją, ale i indywidualnie przed każdym z Was. Bądźcie godni tradycji, którą kontynuujecie i dumni z tego co robicie. Chcielibyśmy, żebyście mogli cieszyć się nowoczesnym sprzętem, którym się posługujecie oraz, co też przecież ważne, z tego jak jesteście wynagradzani.

Funkcjonariusze odpoczywający po służbie! Jeszcze raz wiele zdrowia w tych trudnych czasach optymizmu i wytrwałości. Życzymy też, a może przede wszystkim, by wyprostowane i naprawione zostało to, co niesprawiedliwie wielu z Was dotknęło.

A wszystkim życzymy, żebyśmy zawsze i wszędzie mogli być dumni z formacji, której poświęciliśmy i poświęcamy dużą część naszego życia.

Za Klub Generałów i Admirałów SG RP

Dziekan Klubu

gen. bryg. Tadeusz Frydrych

Zmarł płk Tadeusz Jarmoliński.

Wspomnienie gen. bryg SG Józefa Klimowicza:

Pan płk. Tadeusz Jarmoliński nie żyje. CZŁOWIEK INSTYTUCJA!!! W tym określeniu nie ma żadnej przesady! Od 1961 do 1990r szef oddziału kontroli ruchu granicznego (KRG) w dowództwie WOP. Przez te lata organizator i koordynator pracy wszystkich przejść granicznych w Polsce. Twórca znakomitych rozwiązań ułatwiających podróżnym przekraczanie granicy. Również innych rozwiązań ważnych dla funkcjonowania wielu instytucji państwa. Choćby to że w czasach kiedy nikt nie znał słowa komputer, był autorem genialnego w swojej prostocie pomysłu, pozwalającego na sprawdzenie przez kontrolera GPK w kilka sekund czy np. podróżny przekraczający granicę nie jest poszukiwany listem gończym, niepożądanym cudzoziemcem lub objętym innego rodzaju zastrzeżeniem. Był wielkim zwolennikiem przyśpieszania odpraw granicznych we wszystkich rodzajach przejść granicznych, w szczególności drogowych. Ówcześni dowódcy tych przejść pamiętają Jego poranne telefony kiedy „rugał” ich za zbyt długie czasy oczekiwania na przekroczenie granicy przez podróżnych. Jako oficer oddziału KRG byłem wielokrotnie świadkiem tego typu bardzo ostrych rozmów. Podejmował próby wyłączenia pionu KRG jako oddzielnego zarządu w dowództwie WOP. Niestety nieudane. W dowództwie WOP z takim szefem jakim był płk. Jarmoliński, mogli byśmy być faktycznie jednostką naprawdę niezależną, działającą jeszcze sprawniej, jednak zmuszaną niejednokrotnie do realizowania niezbyt mądrych nakazów bądź zakazów w odniesieniu do funkcjonowania przejść granicznych, które podejmowano w innych jednostkach organizacyjnych dowództwa WOP. Prawdopodobnie obawiano się właśnie Jego niezależności, wiedzy, intelektu. Sybirak. Niewiele o zesłaniu na Syberię mówił, ale widać było jak wielkie piętno ten pobyt na dalekim wschodzie Rosji na nim wywarł. Nie znosił wizyt oficjeli radzieckich a zwłaszcza tych mundurowych (znam to z autopsji). Ostry w swoich wypowiedziach na różne tematy. A mimo to nawet w tamtych PRL-owskich czasach nie zmieniano Go na stanowisku szefa KRG przez prawie 30 lat, chociaż niejednokrotnie narażał się ludziom „wysoko postawionym”. Powód główny był jeden. Potencjalni kandydaci do kierowania pionem KRG obawiali się możliwości bardzo szybkiej kompromitacji ze względu na braki wiedzy specjalistycznej . Tak nawiasem: w początkach funkcjonowania Straży Granicznej wielu dyrektorów wywodzących się z WOP wymieniono na kompletnie nie znających problematyki ochrony granicy ludzi, ale w KRG nie zmieniono nikogo. Znamienne !!! Stanowisko kierującego tym pionem zawsze wymagało olbrzymiej wiedzy nie tylko fachowej, ale również ogólnej, perfekcyjnej znajomości umów o charakterze transgranicznym, umów wizowych i wielu konwencji międzynarodowych, błyskawicznego podejmowania decyzji (jak to się dzisiaj określa w „czasie rzeczywistym”), gdzie każdy błąd decyzyjny mógł skutkować konfliktem w przejściu granicznym a w skrajnych przypadkach nawet o charakterze międzynarodowym. Wiem coś na ten temat. Całe swoje życie zawodowe przepracowałem w kontroli ruchu granicznego i miałem zaszczyt jako jeden z Jego wychowanków być następcą płk. Jarmolińskiego w tej służbie, kierując przez wiele lat Biurem Kontroli Ruchu Granicznego w Straży Granicznej. Płk. Jarmoliński był znakomitym fachowcem, świetnym organizatorem. Wyjątkowo wymagający wobec podwładnych ale i od siebie. Człowiek o nieprawdopodobnej wręcz pamięci. Jako jego podwładni trochę się Go obawialiśmy, ale przede wszystkim podziwialiśmy. Był dla nas osobą godną najwyższego szacunku i to nie tylko ze względów zawodowych. PANIE PUŁKOWNIKU. POZOSTANIESZ NA ZAWSZE W NASZEJ PAMIĘCI.

XV lat Stowarzyszenia Generałów Policji RP.

W dniu 4 grudnia 2019 r. Dziekan Klubu Generałów i Admirałów SG RP gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych brał udział na zaproszenie Pana Generała Adama Rapackiego w uroczystych obchodach XV Rocznicy Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość zgromadziła liczne grono Członków Stowarzyszenia, przybyli również zaproszeni goście m. in. Pan dr Henryk Majewski Minister Spraw Wewnętrznych z początku lat 90-tych oraz Biskup Polowy WP gen. bryg. bp Józef Guzdek.

W trakcie uroczystości przybliżono historię powstania Stowarzyszenia oraz zaprezentowano osiągnięcia w praktycznej realizacji założeń statutowych. Odbyła się też prezentacja publikacji p.t. „Generałowie Policji” powstałej z inicjatywy i przy udziale Stowarzyszenia.

Za wybitne osiągnięcia w działaniu na rzecz środowiska mundurowego medalem „Za zasługi dla bezpieczeństwa” uhonorowany został Pan Minister Henryk Majewski.

W trakcie oficjalnej dyskusji oraz późniejszych rozmów podkreślano potrzebę kontynuacji działań w dziedzinach kluczowych dla całego środowiska mundurowych.

W końcowej części uroczystości wspólnie z Biskupem Polowym WP Józefem Guzdkiem uczestnicy złożyli sobie życzenia świąteczno – noworoczne.

Życzymy kolegom generałom ze Stowarzyszenia Generałów Policji RP wielu lat owocnej działalności, sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań.

Dziękujemy też  za zgodę na wykorzystanie poniższych zdjęć.

 

 

 

 

Zmarł Ilkka Laitinen

Z ogromnym smutkiem dowiedzieliśmy się, że 29.09 2019 r. zmarł po długiej chorobie gen. Ilkka Laitinen – do niedawna Komendant Główny Fińskiej Straży Granicznej, a nam znany przede wszystkim jako pierwszy Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Unii Europejskiej Frontex. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje – w latach 2005 – 2014. Wraz z jego odejściem straciliśmy wiernego przyjaciela Straży Granicznej i wielu spośród nas. Zapamiętamy go jako osobę o wielkiej kulturze osobistej i wybitnego profesjonalistę oddanego w pełni wykonywanym zadaniom i obowiązkom.

Cześć jego Pamięci!

Nekrolog

Kondolencje

 

 

 

 

Spotkanie integracyjne w Jeżycach

W dniach 20-22 września 2019 r. odbyło się kolejne integracyjne spotkanie wyjazdowe Klubu Generałów i Admirałów SG RP. Tym razem gospodarzem spotkania był kol. Jacek Bogdan, który zaprosił nas do gospodarstwa agroturystycznego „Nowy Kraków” w miejscowości Jeżyce niedaleko Darłowa. Obecnych było 12 członków Klubu. Niestety kilka osób deklarujących przyjazd, w ostatnim momencie musiało zrezygnować.

W pierwszym dniu odbyło się Walne zebranie członków Klubu, podczas którego omówiono sprawy bieżące dotyczące m.in. sytuacji kolegów dotkniętych ustawą represyjną oraz udziału środowisk mundurowych w kampanii wyborczej do Parlamentu.

W sobotę 21 września odbyła się wycieczka podczas której zwiedziliśmy „Forty Bluchera” w Ustce, poszliśmy na spacer po porcie i przeszliśmy ruchomą kładką nad kanałem portowym. Odbyliśmy też rejs statkiem przy prawie sztormowych podmuchach wiatru i niemałej fali. Na koniec zwiedziliśmy położone w Starkowie jedno z dwóch na świecie muzeów śledzia, gdzie mieliśmy okazję skosztować wytwarzanych na miejscu specjałów z tej ryby.

W tym czasie Dziekan Klubu kol. Tadeusz Frydrych, udał się do Kostrzyna nad Odrą, gdzie na terenie byłego drogowego przejścia granicznego miała miejsce manifestacja pod nazwą „Alarm Graniczny” dotycząca sytuacji byłych funkcjonariuszy w związku z ustawą represyjną.

Spotkaniu, jak zwykle, towarzyszyły niekończące się rozmowy i wspomnienia. Zakończone zaś zostało deklaracją udziału w kolejnych.

Szczególne wyrazy podziękowania należą się organizatorowi – kol. Jackowi Bogdanowi za doskonały wybór miejsca spotkania oraz przygotowanie jego przebiegu i wszystkich atrakcji, a także gospodarzom „Nowego Krakowa” – pani Bożenie i panu Waldemarowi, za wspaniałe ugoszczenie nas, doskonałe warunki lokalowe oraz wyśmienitą kuchnię.