Walne Zgromadzenie członków Klubu Generałów i Admirałów SG – 8.12.2016

Informacja dotycząca walnego zgromadzenia członków Klubu Generałów i Admirałów SG.

W dniu 8 grudnia 2016, w ośrodku „Strażnica” w Świdrze, odbyło się walne zebrani członków Klubu Generałów i Admirałów SG.

W spotkaniu wzięło udział 12 członków Klubu – co stanowi więcej niż połowę ogólnej liczby członków co oznacza, że zebranie było prawomocne w rozumieniu paragrafu § 20 pkt 2 Regulaminu Stowarzyszenia.
W załączeniu porządek obrad oraz sprawozdanie Dziekana oraz Skarbnika.

Dotychczasowa Rada Klubu jednogłośnie uzyskały absolutorium za dotychczasowy okres sprawowania funkcji.

Przeprowadzone zostały wybory nowej Rady Klubu.

W ich wyniku w skład Rady Klubu weszli:

Tadeusz Frydrych – Dziekan Rady Klubu
Marek Borkowski – Skarbnik Rady
Leszek Elas – Sekretarz
Marian Kasiński – Członek
Józef Klimowicz – Członek Rady

Uczestnicy zebrania upoważnili Radę Klubu do przygotowania i Dziekana Rady Klubu do podpisania pisma do naczelnych władz Państwa w sprawie przygotowywanych zmian w przepisach emerytalnych dotyczących funkcjonariuszy.

Rada Klubu ustali program działania Klubu na lata 2016 – 2019,  o czym niezwłocznie Panów powiadomi.

Jednocześni informuję o  nowym adresie internetowym Klubu. Adres te brzmi:

klubgeneralow@gmail.com

PORZĄDEK OBRAD

Sprawozdanie z działalności Klubu w 2016 r.

Sprawozdanie finansowe Warszawa za 2016 r