Nowa rejestracja Klubu

Uprzejmie informuję, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo o Stowarzyszeniach niezbędne stało się zarejestrowanie naszego Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP w sposób zgodny ze znowelizowanymi przepisami. Proces ten ma postać nowej rejestracji z uwzględnieniem jednak faktu dotychczasowego funkcjonowania Stowarzyszenia, jakim jest nasz Klub.  Należało tego dokonać w terminie do połowy maja br.

Nowej rejestracji (odnowienia rejestracji) dokonała grupa inicjatywna składająca się osób wybranych podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu do Rady Klubu. Odbyte zostało zebranie założycielski, na którym wybrano nową Radę Klubu – w składzie i z podziałem obowiązków takim jak to zostało dokonane podczas grudniowego Walnego Zebrania. Przyjęto też nowy Regulamin Klubu – jego treść odpowiada wymogom znowelizowanego prawa o stowarzyszeniach oraz została uzgodniona z jednostką rejestrującą – Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy, reprezentowanym przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy.

W dniu 5.04.2018 został złożony w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa wniosek o rejestrację naszego stowarzyszenia i w dniu 12.04. 2018 r. zostało ono zarejestrowane jako stowarzyszenie zwykłe pod numerem 304 w rejestrze prowadzonym przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawa.

Informuję ponadto, że dotychczasowe deklaracje członkowskie zachowują ważność i nie ma potrzeby składania nowych.